مجید مقصودی پور

مجید مقصودی پور

مشاور،تحلیل گر پایگاه داده و معماری سیستم های نرم افزاری

ارائه راهکارهای بهینه پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در بستر فناوری اطلاعات